ระบบสืบค้น
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
แผนธุรกิจ
หากต้องการฉบับเต็ม
กรุณาติดต่อโดยตรง
ที่โครงการ MBA
คณะบริหารธุรกิจ
มทร.ธัญบุรี
 กลับหน้าหลัก | ค้นตามคำสืบค้น | ค้นตามอาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหาข้อมูล
ชื่อหัวข้อภาษาไทย
คำที่ท่านสืบค้น :
รายละเอียด
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางอีทูดี้ เฮ้าส์ จากประเทศเกาหลีใต้ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาวสุภามาส อินอ๊อด
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการเขตปลอดอากรกิ่งแก้ว แอลซีแอล ฟรีโซน
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาววัลย์ลภา กองพริ้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พิมพา หิรัญกิตติ
ชื่อหัวข้อภาษาไทย พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปฉบับภาษาไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นายถาวร ทวินันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์เบียร์ช้างของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาวศิริพร คำวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โลชั่นป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าของผู้หญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาวแคทลียา วิมลรัตนกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี)
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นายจิรายุ ติณวรรธนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลปทุมธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาวเขมจิรา พุ่มกาหลง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่เปิดทำการในศูนย์การค้า เขตจังหวัดปทุมธานี นอกเวลาทำการและวันหยุดราชการ
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ ว่าที่ ร.ต. นาวี พรหมฉวี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภา ทองคง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์หลังการประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาวอภิญญา เรืองธนเวศม์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภาพร ทินประภา
ชื่อหัวข้อภาษาไทย พฤติกรรมการใช้งานฟังก์ชันเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์
ปีที่จัดพิมพ์ : 2553 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาวพิมพ์ใจ โพธิ์พันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภาพร ทินประภา
Page: 30 of 90   FirstPrevious...28 29 3031 32 ...NextLast