ระบบสืบค้น
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
แผนธุรกิจ
หากต้องการฉบับเต็ม
กรุณาติดต่อโดยตรง
ที่โครงการ MBA
คณะบริหารธุรกิจ
มทร.ธัญบุรี
 กลับหน้าหลัก | ค้นตามคำสืบค้น | ค้นตามอาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหาข้อมูล
ชื่อหัวข้อภาษาไทย
คำที่ท่านสืบค้น :
รายละเอียด
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปสู่สากล : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาวศศิธร ราโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสูญเสียในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต : กรณีศึกษา บริษัทคาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ ประเทศไทย จำกัด ในเขตจังหวัดปทุมธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาวดวงกมล มุสิกะพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย การลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา บริษัทผลิตกระจกแผ่นดิสก์แห่งหนึ่ง
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นายชัยยุทธ สุวรรณมณี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปประเภทอาหาร : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นายสรายุทธ์ คงอยู่
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นายบุญมี ภัทรธำรง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานโปรแกรมซิมมินิแพลนท์: กรณีศึกษา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ ว่าที่ ร.ต.หญิง วันทนีย์ บุญเขตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย รูปแบบความต้องการของคลังข้อมูล
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นางสาวบุษกร ทองใบใหญ่
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ผลกระทบของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ต่อผู้ให้บริการ กรณีศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นางสาวพนิดา ภาคพิธเจิรญ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสาร กรณีศึกษา ผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นายหลักชัย ฉิมสุทธิ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ผลของการใช้ซอฟต์แวร์สกาดา
ปีที่จัดพิมพ์ : 2552 ประเภทผลงาน : IS
ผู้จัดทำ นายคมกริช วีรวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
Page: 43 of 90   FirstPrevious...41 42 4344 45 ...NextLast