ระบบสืบค้น
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
แผนธุรกิจ
หากต้องการฉบับเต็ม
กรุณาติดต่อโดยตรง
ที่โครงการ MBA
คณะบริหารธุรกิจ
มทร.ธัญบุรี
 กลับหน้าหลัก | ค้นตามคำสืบค้น | ค้นตามอาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นหาข้อมูล
ชื่อหัวข้อภาษาไทย
คำที่ท่านสืบค้น :
รายละเอียด
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นางตริสลา ชาตริยานุโยค
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภา ทองคง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นางสาวรัตติกาล กำเหนิดศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภา ทองคง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อเครื่องมือตัด โรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม บางกะดี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นายธิบดี วิชญคุปต์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภา ทองคง
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยด้านการบริการหลังการขายที่มีผลต่อการเลือกใช้ครั้งต่อไปของระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) ยี่ห้อซีเมนส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นายวิศิษฏ์ นวลรัตนตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภาพร ทินประภา
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้กับธุรกิจอาหารแบบส่งถึงที่
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นายพระนคร โพธิ์นอก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภาพร ทินประภา
ชื่อหัวข้อภาษาไทย คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นางสาววิภา คะนิรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภาพร ทินประภา
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ผลกระทบที่เกิดจากการใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นางสาวปริชมนต์ แก้วทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภาพร ทินประภา
ชื่อหัวข้อภาษาไทย การจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นางนลินธีรา นามวิจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภาพร ทินประภา
ชื่อหัวข้อภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นายดนุพล แก้วศรีมล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภาพร ทินประภา
ชื่อหัวข้อภาษาไทย คุณภาพการรับบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่อการท่องเที่ยว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปีที่จัดพิมพ์ : 2550 ประเภทผลงาน : IS บทคัดย่อ
ผู้จัดทำ นางสาวสุธีรา ประจวบวุฒิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุภาพร ทินประภา
Page: 73 of 90   FirstPrevious...71 72 7374 75 ...NextLast